اعضای هیات مدیره




کیومرث رعیت
رئیس هیات مدیره




حسین شاهدی
نائب رئیس هیات مدیره



 
روح اله جراحی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره





معرفی مدیران



روح اله جراحی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره



رسول ولی پور
مدیر امور مشتریان و وصول مطالبات



غلامحسین فتحعلی
مدیر مالی


فائزه بهمن یار
رئیس اداره برنامه ریزی و تحقیق و توسعه

معصومه فرج پور
رئیس اداره بازاریابی و لیزینگ