اعضای هیات مدیره
کیومرث رعیت
رئیس هیات مدیره
حسین شاهدی
نائب رئیس هیات مدیره 
روح اله جراحی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

معرفی مدیرانروح اله جراحی
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهرسول ولی پور
مدیر امور مشتریان و وصول مطالباتمحمد صالحیان
مدیر مالیمعصومه فرج پور
رئیس اداره بازاریابی و لیزینگ