شرایط :
مدت بازپرداخت : حداکثر 36 ماهه
ضامن: تعهد کسر از حقوق سازمان یا شرکت ها
میزان تسهیلات:  بر اساس میزان اعتبار اعلام شده توسط سازمان یا شرکت طرف قرارداد و حداکثر 80 درصد مبلغ کالا